Deklaracja dostępności SOSW Nr 2  w Gdańsku

SOSW Nr 2 w Gdańsku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka.

-Data publikacji strony internetowej: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie, jak:
- Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
- Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełna dostępność sposobów wprowadzania danych), 
- Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: na podstawie samooceny.
Inspekcję dostępności cyfrowej wykonano w dniu 18.03.2024 na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor Ośrodka, Ewelina Zaręba za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: e.zareba@sosw2.edu.gdansk.pl
 • e-mail: sekretariat@sosw2.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 583430321

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 585244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd
Do placówki można dojechać liniami autobusowymi nr 148 i 283 oraz liniami tramwajowymi nr 5, 7 i 10 - przystanek o nazwie "Wolności 01". Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie: https://ztm.gda.pl/rozklady
Opis ogólny placówki
Ośrodek składa się z trzech budynków. Wejście do budynku głównego możliwe jest w trzech miejscach. Jedno z nich - wejście boczne posiada dźwig osobowy, do którego dotrzeć można po pochylni, pozostałe dwa wejścia zawierają 6-stopniowe schody. Do placówki można dojechać rowerem, a na terenie placówki i wokół dostępne są miejsca parkingowe.

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 585244500 oraz pod dresem e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl.
Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.