Zapewniamy kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego po ukończeniu szkoły podstawowej uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami. Kształcenie trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia cykl nauki może być wydłużony.
Tutaj możesz obejrzeć film prezentujący zajęcia praktyczne w naszej szkole.
  
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
W ramach funkcjonowania osobistego i społecznego proponujemy zajęcia edukacyjne stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, które są organizowane w oddziałach i podtrzymują umiejętności szkolne związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem oraz pomagają zdobyć wiedzę o Polsce, świecie i społeczeństwie.

W ramach przysposobienia do pracy oferujemy zajęcia edukacyjne w oddziałach lub w zespołach międzyoddziałowych na terenie Ośrodka, a także poza nim, zgodnie z predyspozycjami oraz preferencjami uczniów.

Ponadto oferujemy zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, wychowanie fizyczne obejmujące gry i zabawy ruchowe, gimnastykę oraz dyscypliny sportowe, a także zajęcia rewalidacyjne: terapię zajęciową, logoterapię, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną, zajęcia percepcyjno-informatyczne.

OFERTA W ZAKRESIE PRZYSPOSOBIENIA DO PRAC
Przygotowujemy do nabycia umiejętności i wykonywania czynności na stanowisku pracy w zakresie:

  • gospodarstwa domowego,
  • pomocy młodszym i starszym w różnych placówkach,
  • pracowni introligatorsko-poligraficznej,
  • prac porządkowych.

Wychowankowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności oraz praktyki na poszczególnych stanowiskach, dzięki rozbudowanej bazie Ośrodka:

  • w pralni SOSW Nr 2,
  • w kuchni i na stołówce SOSW Nr 2,
  • w zespołach rewalidacyjnych oraz młodszych oddziałach,
  • na terenie przed budynkiem Ośrodka,
  • na terenie grup wychowawczych SOSW Nr 2,
  • wykonują zlecenia dla nauczycieli oraz sekretariatu i kadr w zakresie laminowania, bindowania i kserowania.

Nasi wychowankowie w ramach praktyk mają możliwość doskonalenia wyuczonych czynności i umiejętności w różnych instytucjach i placówkach.